Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

AKOIRA Company s.r.o.

sídlo: Vinohradská 53, 120 00, Praha – Vinohrady

adresa provozovny: Vinohradská 53, 120 00, Praha – Vinohrady

identifikační číslo: 02030616

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2

pro rezervaci zboží prostřednictvím on-line rezervačního systému umístěného na internetové adrese www.akoira.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro rezervaci zboží pomocí on-line rezervačního systému „Akoira“ prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní systému“), provozovaném společností AKOIRA Company s.r.o., Vinohradská 53, 120 00, Praha – Vinohrady (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka. Zákazník zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Rezervace je závazný požadavek na rezervování zboží ze strany Zákazníka v souladu těmito obchodními podmínkami.

2.2. Provozovatelem je AKOIRA Company s.r.o., sídlo: Vinohradská 53, 120 00, Praha – Vinohrady.

2.3. Zákazníkem je Zákazník. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zákazník, který není spotřebitelem a Zákazník, který spotřebitelem je.

2.4. Zboží rezervované prostřednictvím on-line rezervačního systému jsou krmiva, doplňky a další vybavení pro domácí zvířata.

2.5. Záloha je plnění poskytnuté před uzavřením smlouvy v souladu s § 1804 občanského zákoníku.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.akoira.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět rezervaci zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

3.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z uzavřené rezervace.

3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Postup při rezervaci

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Provozovatelem k rezervaci, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní systému.

4.2. Zboží, které je skladem, Provozovatel neprodleně po potvrzení rezervace připraví k osobnímu odběru v provozovně.

4.3. Zboží, které není skladem, Provozovatel objedná až po zaplacení zálohy Zákazníkem. V případě, že Zákazník zboží zaplatil, ale jeho objednání již není z objektivních příčin možné, vrátí Provozovatel Zákazníkovi peníze do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví. Peníze budou vráceny v hotovosti na adrese provozovny nebo bezhotovostním převodem na účet Zákazníka, podle volby Zákazníka.

4.4. Informace o dostupnosti zboží bude zaslána Zákazníkovi na základě jeho registrace, i pokud dosud neprovedl platbu. V takovém případě není Zákazník k odběru zboží zavázán a v případě zájmu zašle požadavek na rezervaci podle tohoto článku 4.

4.5. Pro rezervaci zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o rezervovaném zboží (rezervované zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní systému),

4.6. Před zasláním rezervace Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervace Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v rezervaci jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v rezervaci (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

4.7. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení rezervace (například písemně či telefonicky).

4.8. Doručením přijetí rezervace nevzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem kupní smlouva, ale pouze závazek Provozovatele zboží rezervovat po dobu určenou v těchto obchodních podmínkách, případně závazek Zákazníka zaplatit zálohu v případech, kdy je podle těchto obchodních podmínek vyžadována. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem převzetí a zaplacení zboží v provozovně.

4.9. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti plynoucí z rezervace (včetně obchodních podmínek).

4.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při zakládání rezervace. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením rezervace (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

4.11. Potvrzenou rezervací se Provozovatel zavazuje rezervovat Zákazníkovi vybrané zboží v termínu dle obchodních podmínek a Zákazník se zavazuje toto zboží od Provozovatele převzít a zaplatit Provozovateli kupní cenu zboží uvedenou v rezervaci.

4.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Provozovatele při uvedení ceny zboží, není Provozovatel povinen dodat Zákazníkovi zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno přijetí rezervace podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.

5. Rezervační lhůta a záloha

5.1. Po potvrzení rezervace Provozovatelem v souladu s článkem 4 těchto obchodních podmínek je zboží rezervováno do 20:00 hod. dne následujícího po přijetí rezervace Provozovatelem.

5.2. Pokud má Zákazník zájem o rezervaci delší než v rezervační lhůtě podle čl. 5.1, zaplatí zálohu ve výši stanovené Provozovatelem při zadávání rezervace.

5.3. Zákazník dále zaplatí zálohu za zboží, které není skladem. Přitom bere na vědomí, že takové zboží Provozovatel objedná až po připsání příslušné částky na svůj účet v souladu s článkem 4.3 těchto obchodních podmínek.

5.4. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu zálohy za zboží upravené podle přání Zákazníka a dále při rezervaci většího množství zboží.

6. Platební podmínky

6.1. Zákazník má možnost zaplatit zálohu, je-li záloha v souladu s článkem 5 těchto obchodních podmínek vyžadována:

· platba v hotovosti – osobně v provozovně

· platba platební kartou – osobně v provozovně

· platba online kartou prostřednictvím GoPay

6.2. Způsob platby uvede Zákazník v rezervaci. Pokud zvolí zaplacení zálohy osobně v provozovně, bere na vědomí, že je rezervace účinná až po zaplacení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050144.

7.3. Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z rezervace a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem.

7.4. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Provozovatelem bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

7.5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákaznía Provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel (čl. 7.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

· požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

· požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s rezervací musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:

· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený rezervací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.3. Obsah webových stránek Provozovatele, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5. Rezervace včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.6. Webové rozhraní systému používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Zákazníka a dalších návštěvníků webového rozhraní systému umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní systému Zákazníkem a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní systému a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a provozovatele webového rozhraní systému a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Zákazníka a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Zákazník a další návštěvníci webového rozhraní systému mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní systému. Používáním webového rozhraní systému souhlasí Zákazník a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.7. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Provozovatel Zákazníkovi bezodkladně veškeré potřebné informace.

9.8. Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování: Vinohradská 53, 120 00, Praha – Vinohrady, adresa elektronické pošty info@akoira.cz, telefon +420 601 256 472.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014